Farské oznamy

II. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

11.04.2021

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

11.04.2021     NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA /YouTube/

10.00    Korunka k Božiemu milosrdenstvu

10.30  

1) za ctiteľov B. milosrdenstva a pútnikov

2) za zos. Štefana Vaľka /6. výr./

3) za zos. Ľudovíta Puškára

4) o B. požehnanie a zdravie pre rodinu Mareka

15.00     Hodina milosrdenstva, Krížová cesta  

12.04.2021     PONDELOK /YouTube/

 15.20   

1) na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov  

2) za zos. rodičov Ladislava a Máriu, Štefana a Magdalénu, Janka Hozu, Janka Miku a Janka Drozdu

13.04.2021      UTOROK /YouTube/

15.20     

1) na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov  

2) o B. požehnanie a zdravie pre Jána a Máriu pri príl. výročia sobáša

3) poďakovanie za zdravie a B. požehnanie pre Tamarku, Emku a Ninku    (v súkromí)              

14.04.2021     STREDA /YouTube/

15.20    

1) za zos. Jána Stanka /2. výr./

2) o B. požehnanie  a zdravie pre rodiny: Gerčákovú, Leskovjansku   a Sedlákovú                                                                                 

3) za zos. rodičov Michala a Annu a manžela Milana  (v súkromí)

15.04 .2021      ŠTVRTOK  /YouTube/

15.20    

1) za zos. rodičov: Juraja a Apolóniu Novotných, starých rodičov Ferenčákových a všetkých zosnulých z rodiny                                      

2) za zos. Jána Šavela                                                                                          

3) za zos. Štefániu Polakovú (v súkromí)

16.04.2021     PIATOK /YouTube/

15.20     

1) za zos. manžela Petra Gánovského /8 výr./ a Magdalénu Gánovskú                                

2) o B. požehnanie, zdravie a obrátenie Mareka s rodinou                           

3) na úmysel Michala a Matildy pri príležitosti ich výročia sobáša

17.04.2021      SOBOTA /YouTube/

15.20   

1) poďakovanie za život s prosbou a B. požehnanie do ďalších rokov v životnom jubileu Gabriely a pre jej rodičov

2)  za zos. mamku Margitu Gočovú /3. výr./                                       

3) za zos. Moniku Kubalcovú (v súkromí)          

18.04.2021     TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA /YouTube/

10.30   

1) za zos. rodičov: Františka a Agnesu

2) za vieru a zdravie v rodine Bdžochovej

15.30   

1) za chorých  

Farský kostol v Smižanoch

11.04.2021         NEDEĽA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

1                 za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a jej rodinu z príležitosti 80. r. života

2                 za zos. Štefana Čecha

3                 za farníkov

4                 za zos. kňaza Jozefa Kertisa

12.04.2021         PONDELOK

1                 za zos. manžela Tomáša a zos. z rodín Lengvarskej, Markovičovej a Babikovej

2                 za zos. starých rodičov Košiarových a Ploškových

13.04.2021         UTOROK

1                 za zos. Máriu a zos. z rodiny Belejovej a Čontošovej

2                 za zdravie a Božie požehnanie pre deti Valériu a ich rodiny

14.04.2021         STREDA

1                 za zos. rodičov Michala, Annu, bratov Michala a Ondreja

2                 na poďakovanie Pánu Bohu z prosbou o zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu Grečkovú pri príležitosti 80. rokov života

15.04.2021                  ŠTVRTOK

1                za zdravie, Božie požehnanie a dary Ducha Svätého pre Moniku

2                 za zos. Jozefinu, Ignáca a Andreja

16.04.2021         PIATOK

1                za zdravie Božie požehnanie a pomoc pri chorobe pre Máriu a jej rodinu

2                 za zos. Jozefa (nedožitých 97.r.)

17.04.2021         SOBOTA

1                 za zos. Jozefa Grečka (30. deň)

2                 za zos. rodičov Moniku a Emila

18.04.2021         TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

1                 za zos. otca Vladimíra

2                 za zdravie a Božie požehnanie pre syna Mathiasa a jeho rodinu

3                 za farníkov

4                 za zos. kňaza Jozefa Soldigu

 

 • Ponúkame Vám liturgiu domácej cirkvi na III. Veľkonočnú nedeľu.
 • Dnes v našej svätyni slávime Sviatok Božieho milosrdenstva aj formou on-line. O hod. 10.30 v nej bude celebrovať náš diecézny administrátor Ján Kuboš. Táto sv. omša a krátky program po nej bude vysielaný aj v priamom prenose v Rádiu LUMEN. V deň sviatku začneme vysielať on – line od hodiny 8.30 do večerných hodín. Okrem toho bude vysielaná zo svätyne Korunka k B. milosrdenstvu o 10 hod. a Hodina milosrdenstva o 15 hod. Naše pozvanie do internetového programu prijalo mnoho ďalších hostí preto pozývame k sledovaniu
 • Dnes napoludnie sa na desať minút rozoznejú zvony katolíckych kostolov na Slovensku, aby veriacich pozvali k modlitbe za tých, ktorí zomreli na ochorenie Covid-19 i za všetky ostatné obete pandémie. V túto nedeľu bude Katolícka cirkev sláviť Nedeľu Božieho milosrdenstva, ktorá završuje Veľkonočnú oktávu a zdôrazňuje tajomstvo Božieho milosrdenstva. To sa naplno prejavilo Kristovým utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním. A práve túto nedeľu biskupi vybrali, aby prosili o Božie milosrdenstvo pre zosnulých a o Božiu pomoc pre pozostalých.
 • Naše kostoly sú otvorené vo všedných dňoch na krátku individuálnu adoráciu. V tomto týždni to bude od pondelka do stredy. Farský kostol od 15.00 do 17.00 hod a SBM od 17.00 do 19.00 hod. Prosíme o dodržiavanie časových limitov a počtu 6 osôb v kostole. Dovoľme aj ostatným stretnúť sa s Pánom. V tomto čase sú kňazi k vašej dispozícii k prijatiu sviatosti zmierenia. 
 • Prosíme, aby do kostola prichádzali len tí, ktorí sú úplne zdraví, aby sme neriskovali nakazenie iných. Taktiež prosíme o dodržanie všetkých hygienických predpisov a usmernení.
 • V našich chrámoch si môžete vziať posledné čísla Katolíckych novín, brožúrku ku cti sv. Jozefa .
 • V sobotu 10. apríla od 11 do 12 hodiny budeme telefonicky zapisovať úmysly na mesiac máj. (FK 0534431209, SBM 0534434344). Prijaté úmysly na dané dni slúžime podľa rozpisu súkromne v kaplnke alebo podľa možnosti vo svätyni.
 • Prijaté úmysly sv. omší slúžime podľa rozpisu súkromne v kaplnke alebo podľa možnosti odvysielame na YouTube v daný deň.
 • Kresťanské spoločenstvá vo Svätej zemi majú každý rok úžitok z veľkodušnej solidarity veriacich celého sveta. Tento rok sa nekonala tzv. Zbierka na Boží hrob. V našich kostoloch budú počas celého veľkonočného obdobia vyložené pokladničky s nápisom „Zbierka na Boží hrob“kde môžete na tento úmysel prispať, alebo priamo poslať milodar na č. ú.SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol 412 010 924.
 •  

Svätyňa Božieho milosrdenstva

 • V najbližšiu sobotu o 18 hod. budeme vysielať sv. omšu z Tretej veľkonočnej nedele v spojení s Rádiom LUMEN.
 • Na YouTube kanáli svätyne: www.centrummilosrdenstva.sk/priame-prenosy/ vysielame vo všedných dňoch vždy o 15 hod. V nedele a sviatky o 10.30 hod. sv. omše s príhovormi pre deti a o 15.00 hod. pobožnosť v Hodine milosrdenstva so sv. omšou.
 • Na svätyňu ste obetovali: dvaja bohuznámi: 200,- € a na účet svätyne šiesti bohuznámi: 280,- €. Pán Boh zaplať.

Farský kostol

 • Na kostol obetovali štyria bohuznámi spolu: 165,-€. Boh zaplať za milodary.

O H L Á Š K Y

(11.04. 2021)

 Oliver Pavlík, Rím. kat., narodený v Spišská Nová Ves, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Valentína a Dariny r. Grečkovej a Katarína Krajňáková,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Domaňovciach, dcéra rodičov Jozefa a Márie r. Macejovej.

 Marek Rovder, Rím. kat., narodený v Levoči, bývajúci v Smižanoch,   syn rodičov Petra a Janky r. Hudranovej a Martina Ondrová,  Rím. kat., narodená v Spišskej Novej Vsi, bývajúca v Smižanoch, dcéra rodičov Jozefa a Evy r. Lapšanskej.

Jaroslav Spišák, Rím. kat., narodený v Spišskej Novej Vsi, bývajúci v Spišskej Novej Vsi,   syn rodičov Jaroslava a Boženy r. Vydrovej a Anna Bekešová,  Rím. kat., narodená v Levoči, bývajúca v Spišskej Novej Vsi – sídl. Západ, dcéra rodičov Miroslava a Anny r. Ordzovenskej.

 Kto  by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom  úrade.

Všetkým farníkom a hosťom prajeme Božie požehnanie, veľa sily a trpezlivost do ďalších dní.