Farské oznamy

31. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ

03. 11. 2019


SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

 • Na budúcu nedeľu sa bude vo svätyni konať odpustová slávnosť sv. Martina z Tours – patróna Spišskej diecézy. Sv. omšu o 15.30 bude celebrovať a prihovorí sa nám otec biskup Andrej Imrich. Všetkých srdečne pozývame. Nezabudnime, že návštevou Svätyne v tento deň môžeme získať plnomocné odpustky.
 • V sobotu od 11.00 hod. budeme zapisovať sv. omše na december.
 • Do 8. novembra môže veriaci získať odpustky za zosnulých, ak navštívi cintorín, pomodlí sa za zosnulých a splní tri podmienky: svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca.
 • V piatok na sv. omši o hod. 18.30 budeme hostiť vo Svätyni pátra Romualda Uzabumwanu – pallotína z Rwandy – generálneho Radcu v Ríme a dlhoročného Rektora Svätyne v rwandskom Kibehu pátra Zbigniewa Pawłowského. Všetkých srdečne pozývame.
 • Na budúcu nedeľu od 8.00 do 9.30 hod. pôjdu naši mimoriadni vysluhovatelia svätého prijímania k chorým a starším, ktorých navštevujeme na prvé piatky v mesiaci, a donesú im sväté prijímanie.
 • Celý mesiac november slúžia pallotíni denne 25 svätých omši na úmysly zosnulých, ktorých mená nám môžete napísať na pripravené návratky, ktoré nájdete vzadu v kostole a odovzdať v sakristii alebo na fare. Vo svätyni tak môžete urobiť do označenej pokladničky pri hlavnom vchode.
 • Biskupstvo v Spišskej Kapitule pozýva na celodiecéznu púť pri príležitosti pamätného dňa narodenia Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka dňa 16.11.2019 v Spišskej Kapitule. Podrobnosti sú na nástenke.
 • Na svätyňu obetovali: rodina Babíková na chór vo Svätyni 100 € a z krstu Lucie Frankovičovej  20 €. Pán Boh zaplať.
 • V sobotu majú upratovanie svätyne na starosti veriaci z ulice Iliašovskej.

FARSKÝ KOSTOL

 • Dnes bude popoludňajšia pobožnosť vo farskom kostole za zosnulých z našich rodín, najmä za tých, ktorí nás opustili v priebehu tohto roka. Po pobožnosti pôjdeme na cintorín.
 • Dnes po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • V pondelok po večernej sv. omši bude stretnutie miništrantov.
 • V  stredu sa bude v Smižanoch konať Generálna vizitácia z Ríma. Naši hostia zúčastnia na sv. omši vo farskom kostole o 18.00 hod. Po sv. omši vo farskom kostole bude príležitosť stretnúť sa s nimi osobne. Na toto stretnutie všetkých srdečne pozývame.
 • Všetkých pripravujúcich sa na prijatie sviatosti birmovania pozývame na sv. omšu vo farskom kostole v piatok o 18.00 hod. Účasť je povinná.
 • V piatok bude vo farskom kostole Nikodémova noc od 20.00 do 23.00 hod.
 • V sobotu od 11.00 hod. budeme zapisovať sv. omše na december.
 • Obecné kultúrne centrum Smižany  a Teatro Colorato Bratislava vás pozýva 7.11.2019 na divadelné predstavenie o životnej ceste vynálezcu písma pre nevidiacich  LOUISA BRAILLA. Viac informácií na nástenke.
 • Skúška detského spevokolu bude v nedeľu o 8.30 hod. vo farskom kostole a všetky deti v sobotu srdečne pozývame na stretnutie od 15.00 do 16.30hod.
 • Na kostol obetovali z pohrebov: Justíny Gugčíkovej 150 € a Kristíny Barčovej 150 €. Pán Boh zaplať za milodar.
 • O čistotu farského kostola sa postará v sobotu ruža č. 22 – p. Magdalény Rusnákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí upratali kostol.


Všetkým farníkom a hosťom prajeme príjemnú nedeľu a pokojné prežívanie tohto dušičkového času.