Farské oznamy

 

TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA CEZ ROK

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRAĽA NEBA A ZEME

26.11.2023

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

26.11.2023   NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRÁĽA NEBA I ZEME

07.30 –  o B. požehnanie a zdravie pre Pavla a Agátu

09.00 –  o B. požehnanie a zdravie pre Zuzku Neupauerovú s rodinou

10.30 – o B. pomoc pre Máriu a jej rodinu

15.30 –  poďakovanie za B. milosti pri príl. 70 rokov života s prosbou o ZBP pre rehoľnú sestru Alžbetu Bartošovú /YouTube/

19.00 –  za zos. Magdalénu Longovú /ned. 70 rokov/

27.11.2023   PONDELOK

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    za zos. rodičov a svokrovcov

28.11.2023  UTOROK

08.00    za zos. Milana

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30   o B. požehnanie a zdravie pre Mareka a jeho rodičov

29.11.2023    STREDA

08.00    za zos. z rodiny Džuganovej

15.30    za zos. Máriu, Jozefa a Máriu

18.30    o B. požehnanie, zdravie a dôveru v B. milosrdenstvo v živote Hedvigy

30.11.2023  ŠTVRTOK – Sv. Andreja, apoštola – Sviatok

08.00    za zos. rodičov Jozefa a Veroniku, súrodencov Jána a Františka

15.30    za zosnulých rodičov Juraja a Máriu, zos. brata Juraja  

18.30    za zdravie pre Máriu Pramukovú, syna Petra a Matúša s rodinami

01.12.2023   PIATOK

08.00    za duše v očistci

15.30    poďakovanie za 50 rokov manželstva Jána a Márie Vargových

18.30    o B. požehnanie a zdravie pre Gabrielu

02.12.2023    SOBOTA

08.00     o B. požehnanie a zdravie pre Adriána a Dominiku

15.30     za zos. manžela Milana, za zos. sestry a brata

18.00     za zos. Moniku

03.12.2023   PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

07.30 –  o B. požehnanie a zdravie pre Máriu a jej deti

09.00 –  za zos. Františka a Helenu

10.30 – o B. požehnanie a zdravie pre Enrica

15.30 –  za zos. Johana  /YouTube/

19.00 –  za zdravie pre Teréziu Faltinovú

ÚMYSLY – FARSKÝ KOSTOL

26.11.2023   TRIDSIATA ŠTVRTÁ NEDEĽA  V CEZROČNOM OBDOBÍ NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA, KRAĽA NEBA I ZEME

07.00          za zos. Milana a zos. z rodiny

09.00          za zos. manžela Františka a za zdravie a Božie požehnanie pre deti s rodinami

10.30          za farníkov

18.00          na poďakovanie za 50 r. manželstva Ľudmily a Viliama s prosbou o Božie požehnanie a zdravie pre celú rodinu

27.11.2023          PONDELOK

07.00          za zos. manžela Jozefa (25. výr.) a svokrovcov

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Katarínu Urbanovú

28.11.2023          UTOROK

07.00          za zos. manžela Štefana Džubaka (5. výr.) a syna Miroslava

18.00          za živých a zosnulých členov Rodiny Nepoškvrnenej

29.11.2023          STREDA

07.00          za zos. Jakuba

18.00          za zos. Branislava Ondru (30. deň)

30.11.2023          ŠTVRTOK – sviatok – Sv. Ondreja, apoštola

07.00          za zdravie pre Katarínu a za zos. manžela Pavla Klučára

18.00          za zos. Viktóriu a Michala Hanzelyových a uja Michala

01.12.2023          PIATOK

07.00          za zos. z rodiny Horvathovej

18.00          za zos. Ondreja Komaru

02.12.2023          SOBOTA

07.00          za zos. Emila

18.00          za zdravie, Božiu pomoc v chorobe a Božie požehnanie pre Jozefa a jeho rodinu  

03.12.2023          PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

07.00          za zos. rodičov a svokrovcov

09.00          za zos. starých rodičov Máriu a Jozefa

10.30          za farníkov

18.00          za zos. Ľubicu a za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

   OZNAMY

 • Dnes počas popoludňajšej pobožnosti pred Sviatosťou Oltárnou sa bude konať obnova zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Kto sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby: „Ježišu, vykupiteľ ľudského pokolenia…“, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Na budúcu nedeľu po omšiach bude zbierka na Charitu.
 • Drahí bratia a sestry, v našej diecéze začneme nový pastoračný projekt. Je inšpirovaný Ježišovou cestou do Emauz a bude mať tri etapy. Prvá začne spoločnou adoráciou v sobotu 2.12.2023 o 17.00 hod. vo vybraných mestách našej diecézy, najbližšie vo Spišskej Novej Vsi. Budeme sa sústrediť na počúvanie a prijatie ľudí okolo nás. Symbolom tejto cesty bude svieca. Po Vianociach sa v druhej etape zameriame na dôležitosť Božieho slova. Jej symbolom bude Sväté písmo. V poslednej etape po Veľkej noci upriamime pohľad na Eucharistiu, pretože emauzskí učeníci spoznali Ježiša práve pri lámaní chleba. Symbolom tejto etapy bude kríž. Vytvorili sme sprievodné materiály a aktivity pre deti, mladých, dospelých aj rodiny, ktoré od 1. adventnej nedele budú postupne pribúdať na našom webe a vo farnostiach. Obnovme spoločne našu vieru. Váš biskup František.
 • Spišská katolícka charita realizuje dobročinnú akciu DETSKÝ BALÍČEK LÁSKY. Oslovte vlastné deti, vnúčatá, aj deti v škole s prosbou pripraviť k Vianociam deťom na Ukrajine balíček.  Môžu do neho vložiť to, čo by potešilo ich samé. Čiapka, šál, rukavice, ponožky, sladkosť, karty, alebo spoločenská hra, hračka, mydlo (NIE tekuté), deodorant, peknú vlastnoručnú kresbu alebo vlastnú drobnú ručnú prácu. Ak to bude krabička NEZALEPOVAŤ.  Nezabudnite na vrch napísať či je určený chlapcovi alebo dievčaťu a približne akého veku. Ak sa zapojíte a balíčky vyzbierate, kontaktujte nás na farskecharity@caritas.sk alebo balíček prineste do 29.11.2023 na obecný úrad v Smižanoch pani Melegovej.
 • „Drahí bratia a sestry. Srdečne vás pozývame na celodiecéznu adoráciu s názvom Ježišova cesta a emauzskí učeníci. Táto cesta bude rozdelená na tri etapy a každú etapu začneme adoráciou. Preto vás na túto spoločnú adoráciu pozývame 2.12.2023 o 17.00 hod. do miest: Levoča, Poprad, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo, kde spoločne ako diecézna rodina budeme prosiť o požehnanie. Viac sa o miestach konania adorácie dozviete na plagátoch na nástenke. Tešíme sa na vašu účasť.“
 • V hlavnom vchode svätyne sú vyložené Kalendáre Božieho milosrdenstva na rok 2024. Môžete si ich zakúpiť za 4 €.
 • Oznamujeme veriacim, ktorí by chceli pozvať našich bratov Ukrajincov počas vianočných sviatkov na večeru, či obed, že sa môžu  zapísať do pripravených hárkov pri hlavnom vchode do kostola. Taktiež ponúkame možnosť vopred sa s nimi zoznámiť počas troch adventných nedieľ, čiže 03.12., 10.12., a 17.12. vždy o 14.45 hod. v katechetickom stredisku pri Farskom kostole v Smižanoch. Vzájomné spoznávanie bude pre nás všetkých obohatením. „Kedy si bol hladný, pocestný a nakŕmili, prichýlili sme ťa?“
 • V hlavnom vchode svätyne sú vyložené Kalendáre Božieho milosrdenstva na rok 2024. Môžete si ich zakúpiť za 4€. Pozývame na večerné pondelkové poklony a vešpery o 20.00 hod.
 • Miništrantov pozývame na stretnutia v stredy o 17.00 hod.
 • V tomto prvopiatkovom týždni vo svätyni spovedáme vždy pred sv. omšami a vo štvrtok a piatok od 15.00 hod. do večernej sv. omši. Ku chorým pôjdeme v piatok v dopoludňajších hodinách.
 • Srdečne Vás pozývame na adventný koncert gospelovej kapely Simigium, ktorý sa uskutoční na Druhú adventnú nedeľu 10.12. 16.30 hod. vo Svätyni Božieho milosrdenstva. V tomto očakávaní príchodu nášho Spasiteľa si príďte stíšiť svoje srdce a nechajte si ho Bohom premeniť, aby sa mohlo stať Jeho jasľami.
 • Ďakujeme všetkým Vám, ktorí prispievate na svätyňu svojím milodarom do zvončeka, pokladničiek alebo na účet svätyne.
 • Ďakujeme za upratovanie svätyne sestre Alžbete a 1 dobrovoľníkovi. Upratovanie svätyne majú v nasledujúcu sobotu od 09.00 hod. na starosti veriaci z ulice Strojníckej 3 a 4.
 • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude 26. mája 2024.
 • Koordinácia pomoci pre utečencov z Ukrajiny je možná na tel. čísle 0907 903 736 – obecný úrad v Smižanoch, alebo cez Spišskú katolícku charitu, ktorá, vytvorila dotazník.

Farský kostol

 • Všetky deti pozývame na detský spevokol, každú nedeľu o 08.30 hod.
 • Tento týždeň máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme pol hodiny pred sv. omšou a v stredu, štvrtok a piatok od 17.00 hod. Ku chorým pôjdeme v piatok od 9.00 hod.
 • V sobotu po rannej sv. omši vo farskom kostole bude prvo-sobotná mariánska pobožnosť.
 • Na budúcu nedeľu po sv. omši o 10.30 hod. vo farskom kostole bude požehnanie matiek v požehnanom stave.
 • V stredu po večernej sv. omší pozývame na stretnutie lektorov.
 • O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 8 – p. Anny Bartošovej. Ďakujeme všetkým, ktorí minulý týždeň upratali kostol.
 • Na kostol obetovali z krstu Daniela Kapustu 100€ a bohuznáma osoba 50€. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Všetkým farníkom, pútnikom a hosťom prajeme veľa radosti v túto nedeľu oslavy trojjediného Boha.