Farské oznamy

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 

21.04.2024

ÚMYSLY – SVÄTYŇA BOŽIEHO MILOSRDENSTVA

21.04.2024    ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

07.30    za zos. Silviu Jopovú

09.00    za zos. Jozefa /1 výr./

10.30    za zos. Jozefov – manžela, otca a syna

15.30    na úmysly chorých / YouTube/

19.00    za zos. rodičov Milana a Margitu Mišendových

22.04.2024   PONDELOK

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30    za zos. rodičov Pavla a Annu Vaščákových, za zos Máriu Augustiniakovú

23.04.2024  UTOROK – Sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka – Spomienka

08.00    za zos. z rodín Ferenčíkovej, Adamjakovej a Gaborčikovej

15.30    na úmysly ctiteľov B. milosrdenstva a dobrodincov

18.30   za zos. Jána Vojtaša /5 výr./, zos. Annu a Šimona

24.04.2024    STREDA

08.00    za zos. Františka /2 výr./

15.30    za zos. manžela Rudolfa

18.30    za rodinu Tekáčovú a zos. Grétu

25.04.2024    ŠTVRTOK – Sv. Marka, evanjelistu – Sviatok

08.00    za zos. Emíliu, Máriu, Olivera a Štefana

15.30    za zos. Darinu, Justínu a Helenu

18.30    za zos. Antona a Margitu Janovčíkových

26.04.2024    PIATOK

08.00    o B. požehnanie a zdravie pre Ladislava, o pokoj a lásku v rodine

15.30    za zos. z rodiny Kukurovej a Plavčakovej

18.30    za zos. dcéru Zuzanu

27.04.2024    SOBOTA

08.00    o úctu k Duchu Svätému

15.30    za zos. otca Juraja a brata Juraja

18.00    za zos. rodičov Jána a Katarínu, zos. Jána a Helenu a zos. súrodencov

28.04.2024    PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA  

07.30    o B. požehnanie a zdravie pre Margitu

09.00    za zos. Teréziu Bartošovú

10.30    za zos. Darinku Mrázovú /4 výr./

15.30    za zos. Jozefa a Helenu /YouTube/

19.00    o B. požehnanie a zdravie pre Jozefa

ÚMYSLY – FARSKÝ KOSTOL

21.04.2024          ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Františka a Paulinu pri príležitosti 60 r. manželstva a za celú rodinu

09.00          za zos. rodičov Štefana a Máriu Novotných, deti, zaťov a nevesty

10.30          za farníkov

18.00          za zos. Teréziu Bučákovú (1. výr.) a Albína Bučáka (20. výr.)

22.04.2024          PONDELOK

07.00          za zos. Jozefa

18.00          za zos. rodičov Jána a Máriu Bdžochových a svokra Martina Slebodnika

23.04.2024          UTOROK – spomienka – sv. Vojtecha, biskupa a mučeníka

07.00          za zos. manžela Eduarda (nedožitých 88 r.), rodičov Jakuba, Máriu a brata Jozefa

18.00          za zos. Vladimíra Zumerlinga (1. výr.)

24.04.2024          STREDA

07.00          za zdravie a Božie požehnanie pre syna Martina pri príležitosti 40. nar.

18.00          za zos. Jozefa Markulika (30. deň)

25.04.2024          ŠTVRTOK – sviatok – Sv. Marka, evanjelistu

07.00          za zos. Vladimíra

18.00          za zos. Jana Vincentího (2. výr.)

26.04.2024          PIATOK

07.00          za zdravie a Božie požehnanie pre otca a syna Jozefa

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre mamku Magdalénu

27.04.2024          SOBOTA

07.00          za zos. rodičov Štefana, Julianu, brata Štefana, sestry Moniku a Annu

18.00          1. za zdravie a Božie požehnanie pre ocka Rastislava a celú rodinu

  1. za zos. pátra Štefana Babíka (nedožitých 100. r.)

28.04.2024          PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

07.00          za zos. rodičov Helenu, Jozefa, bratov Marcela, Cyrila, Ondreja a Antona

09.00          za zdravie a Božie požehnanie pre manžela Petra ( 60. nar.) a celú rodinu

10.30          za farníkov

18.00          za zdravie a Božie požehnanie pre Máriu a za zos. Ľubicu

   OZNAMY

 • Milovaní bratia a sestry. V dnešný deň, keď slávime Nedeľu Dobrého pastiera a v našej diecéze sa koná zbierka na kňazský seminár, vám chcem v mene celého seminárskeho spoločenstva z celého srdca poďakovať za vašu priazeň a štedrosť, za vaše modlitby a obety, za vašu lásku ku kňazom a bohoslovcom. V kňazskom seminári máme aktuálne 27 seminaristov. V júni bude vysvätených 8 novokňazov a 3 diakoni. Do 1. ročníka sa hlási 8 nových uchádzačov. Všetci povolaní ku kňazstvu sa pripravujú na túto službu v seminári aj vďaka vašej živej viere, štedrosti a láske. Pán Boh zaplať za akúkoľvek vašu podporu. Ostávame s vami v modlitbách spojení. Peter Majda, rektor kňazského seminára v Spišskej Kapitule.
 • U nás po svätých omšiach bude zbierka na tento seminár.
 • Sv. omša na úmysly chorých bude dnes o 15.30 hod.
 • V našej Spišskej diecéze ste obetovali: na „Boží hrob“ – 209 844,95€,na pomoc prenasledovaným kresťanom – 115 780,20€ Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. František Trstenský, spišský diecézny biskup.
 • Pozývame na pravidelnú pondelkovú poklonu po večernej sv. omši a o 20.00 hod. na vešpery.
 • V utorok po večernej sv. omši pozývame na stretnutie, ktorí spievajú žalmy počas liturgie alebo majú o takúto túžbu spievať v našej svätyni a majú pre to aj hudobné predpoklady.
 • V piatok bude vo svätyni Nikodémova noc so začiatkom po večernej sv. omši do 22.00 hod.
 • V sobotu si pripomíname 100 narodeniny nášho rodáka zos. pátra Martina Babika SVD. Pozývame do farského kostola na večernú omšu o 18.00 hod. Prídu aj jeho spolubratia.
 • Oznamujeme rodičom detí pripravujúcich sa na prvé sv. prijímanie, že rúcha si môžu vyzdvihnúť na farskom úrade v Smižanoch v soboty 27.04. a 4.05 od 8.00 do 11.00 hod. Je potrebné, aby po rúcho prišli rodič s dieťaťom. Záloha pri zapožičiavaní rúcha je 30€.
 • Pozývame do svätyne na Modlitbu v duchu Taizé v sobotu 27.04.24 o 19.00hod.
 • Na svätyňu obetoval jeden bohuznámy 50 €. Ďakujeme aj za milodary, ktoré dávate do košíka, pokladničiek alebo na účet svätyne.
 • Veriaci z ulice Hutníckej 12 a 14 majú na starosti upratovanie svätyne v sobotu od 9.00 hod.
 • Celý mesiac máj v našej Provincii Krista Kráľa, Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – Pallotíni, slúžime denne 18 svätých omší na úmysly, ktoré nám napíšete na návratkách, ktoré nájdete vzadu v kostole. Vaše úmysly budú zahrnuté do spoločných modlitieb počas celého mesiaca máj. Tieto návratky môžete odovzdať vo farskom kostole v sakristii, vo svätyni môžete vhodiť do označenej pokladničky pri hlavnom vchode.
 • Dňa 4. mája 2023 sa uskutoční púť do Krakowa Lagiewnikov. Aj z našej farnosti organizujeme autobus. Prihlásiť sa môžete na listinu v našich sakristiách do nedele 28. apríla. Poplatok za osobu je 15€. Odchod autobusu je od svätyne o 5 hod. ráno, od farského kostola o 5.10.
 • Srdečne vás všetkých pozývame na veľkonočný koncert gospelovej skupiny Simigium s názvom Deň poTOM, ktorý nám priblíži okamihy zjavenia Pána po Jeho zmŕtvychvstaní. Koncert sa uskutoční 28.04 o 16.00 hod. v malom kostole v Spišskej Novej Vsi.
 • Biskupstvo Spišské Podhradie pozýva skúsených, no najmä prvodarcov krvi ako aj širokú verejnosť z celej diecézy na podujatie pod názvom CARLOVA KVAPKA KRVI pri príležitosti 33. výročia narodenia Carla ACUTISA– prvého mileniála, ktorý bol vyhlásený za blahoslaveného. Podujatie sa bude konať v Poprade 9. mája 2024 so začiatkom o 8.00 hod. O 9.00 hod. bude svätá omša v Konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie, ktorú bude celebrovať spišský diecézny biskup Mons. František Trstenský.
 • Dôležité upozornenie! Z dôvodu denných kapacitných obmedzení spracovateľského centra krvi v Košiciach je počet odberov limitovaný, preto v prípade záujmu o darovanie je nevyhnutné vyplniť formulár, ktorý nájdete spolu s podrobnými informáciami o podujatí na web stránke Spišskej diecézy (https://kapitula.sk/kvapka_krvi/), ako aj po nasnímaní QR kódu na plagáte.
 • Povzbudzujeme darcov, ktorí sa v deň konania podujatia nemôžu odberu zúčastniť, aby využili možnosť darovania krvi v ktoromkoľvek odbernom pracovisku NTS SR – všetky informácie i kontakty nájdete na web stránke NTS SR https://www.ntssr.sk/
 • Akadémia Karola Wojtylu ponúka možnosť zápisu manželov do 9. ročníka kurzu Diplom v rodinnej pastorácii. Jeho cieľom je v atmosfére priateľstva a prijatia budovať solídne základy rodinnej kultúry vo vnútri samotných rodín, ako aj farností a tým aj celej Cirkvi. Študijný plán je rozdelený do jedného týždňového stretnutia v júli a troch víkendových stretnutí počas troch školských rokov. Obsah programu je inšpirovaný učením sv. Jána Pavla II. o manželstve a rodine, čo je následne premietnuté aj do jednotlivých predmetov v rámci filozofického, teologického, morálneho, psychopedagogického a pastoračného modulu. Počas stretnutí sa o deti stará tím animátorov. Viac informácií o programe a aktuálnu prihlášku nájdete na adkw.sk
 • Ponúkame vám pôstnu aktivitu Duchovná turistika cez vrchy Svätého písma. Najdôležitejšie udalosti Svätého písma sa odohrávajú na štítoch, vrchoch a pohoriach. Aktivita obsahuje 33 obojstranných kartičiek formátu A5 na tvrdom papieri, ktoré obsahujú názov vrchu, text Svätého písma, biblicko-duchovné zamyslenie a otázky, ktoré majú človeka povzbudiť k rozjímaniu nad textami Svätého písma. Kto by sa chcel zapojiť do tejto aktivity nieh príde do sakristie.
 • Ponúkame Vám „žiť Božím Slovom“. Pri obraze emauzských učeníkov je košík s citátmi z Božieho slova, ktoré si môžete zobrať a rozjímať o nich.
 • Pozývame chlapcov stredoškolákov a vysokoškolákov na duchovnú obnovu v termíne: 19. – 21. 4. 2024 v kňazskom seminári. Ak poznáte niekoho, komu by taká duchovná obnova mohla byť užitočná, prosíme vás, aby ste ich osobne povzbudili a povedali im o tejto možnosti. Viac informácii: https://ks.kapitula.sk/product/sk/duchovna-obnova-pre-stredoskolakov-a-vysokoskolakov-2
 • Prvé sv. prijímanie v našej farnosti bude 26. mája 2024.
 • Sviatosť Birmovania bude v našej farnosti tento rok 29. júna 2024.
 • Koordinácia pomoci pre utečencov z Ukrajiny je možná na tel. čísle 0907 903 736 – obecný úrad v Smižanoch, alebo cez Spišskú katolícku charitu, ktorá, vytvorila dotazník.

Farský kostol

 • V stredu po večernej sv. omší pozývame na stretnutie všetkých lektorov.
 • Na kaplnku v Dome seniora obetovala bohuznáma osoba 50€. Pán Boh zaplať za milodary.
 • O čistotu farského kostola sa postará ruža č. 7 – p. Heleny Rusňákovej. Ďakujeme všetkým, ktorí minulý týždeň upratali kostol.

Všetkým farníkom, pútnikom a hosťom prajeme veľa radosti v túto nedeľu oslavy trojjediného Boha.

 

O H L Á Š K Y

(21.04. 2024)

 

 Viliam Kačír, Rím. kat., bývajúci v Smižanoch, syn rodičov Petra a Alžbety rod. Grigerovej, a Miroslava Lichvariková,  Rím. kat.,  bývajúca Poprad – Veľká, dcéra rodičov Miroslava a Melánie rod. Harabinovej.

 

 Kto by vedel o zákonitej prekážke ohlásených, nech to oznámi na farskom úrade.