Podrobnosti Svätého roku milosrdenstva

Vatikán 5. mája – Rok milosrdenstva, oznámený pápežom Františkom, bude „momentom ozajstnej milosti pre všetkých kresťanov a prebudením, aby sme pokračovali na ceste novej evanjelizácie a pastoračnej konverzie.“ Toto je jedna z charakteristík blížiaceho sa mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva, ako ho na dnešnej tlačovej konferencii predstavil Mons. Salvatore Fisichella, predseda Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ktorej je zverená príprava jubilea. Po vymenovaní výnimočných aspektov aktuálneho jubilea priblížil detaily programu, cieľ slávení, ako aj symboliku motta i grafického loga.

„Cirkev prežíva neuhasiteľnú túžbu ponúkať milosrdenstvo, ovocie toho, že zažila Pánovo nekonečné milosrdenstvo a jeho šíriacu sa silu.“ Tieto slová z apoštolskej exhortácie Evangelii gaudium (24), vyjadrujú význam mimoriadneho jubilea. Ohraničené bude dvoma slávnosťami: začne 8. decembra, na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie a vyvrcholí slávnosťou Krista Kráľa 20. novembra 2016.

Hoci bude Svätý rok bohatý na rôzne slávenia, stretnutia a udalosti, nechce byť paralelou k Veľkému jubileu 2000, vysvetľuje Mons. Fisichella. „Pápež si praje, aby toto jubileum bolo prežívané v Ríme rovnako ako v miestnych cirkvách. Táto skutočnosť upriamuje osobitnú pozornosť voči životu jednotlivých cirkví a voči ich potrebám“ – poznamenal Mons. Fisichella a upozornil na niekoľko momentov, ktoré budú v tejto súvislosti výnimočné:

„Prvýkrát v histórii jubileí bude daná možnosť otvoriť Svätú bránu milosrdenstva aj v jednotlivých diecézach, predovšetkým v katedrále alebo v zvlášť významnom kostole alebo sanktuáriu významnom pre pútnikov.“ Podľa slov Mons. Fisichellu ide o viditeľné znamenie získania odpustenia. Pre pútnikov v Ríme bude zabezpečená osobitná možnosť prejsť Svätou bránou milosrdenstva v atmosfére stíšenia a modlitby, aby neboli rušení ostatnými turistami.

Tento istý dôvod pomáha pochopiť ďalšie charakteristiky roku, uvedené v Bule vyhlásenia Misericordiae vultus, ktoré ho robia výnimočným. Už jeho samotné zameranie na milosrdenstvo rozbíja tradičné formy. História jubileí poukazuje na výročia 50 a 25 rokov. Dve mimoriadne jubileá (v roku 1933 a 1983) sa vzťahovali na výročia vykúpenia zavŕšeného Kristom.

„Toto jubileum je naproti tomu tematické. Vyznačuje sa centrálnym obsahom viery a má v úmysle pripomenúť Cirkvi jej primárne poslanie, byť znamením a svedectvom o milosrdenstve vo všetkých aspektoch svojho pastoračného života.“
Táto výzva pápeža Františka hľadať v milosrdenstve cestu k dialógu a prekonaniu ťažkostí zaznieva celkom osobite vo vzťahu k judaizmu a islamu.

Ďalšou špecifickou charakteristikou Roku milosrdenstva budú tzv. „misionári milosrdenstva“. Pôjde o mimoriadnych kazateľov a spovedníkom počas celého Roku milosrdenstva, vo všetkých diecézach, ktorým dá pápež František mandát na Popolcovú stredu pri slávení v Bazilike sv. Petra. Majú byť kňazmi trpezlivými, schopnými porozumieť ohraničeniam človeka, aby boli viditeľným znamením Božej nehy vo svojich kázňach a pri vysluhovaní sviatosti zmierenia. Ich výber sa podľa Mons. Fisichellu bude robiť v spolupráci s diecéznymi biskupmi a s dovolením miestneho biskupa.

Novinkou tohto mimoriadneho jubilea by malo byť tiež plánované stretnutie pápeža Františka s väzňami: „To sa neuskutoční len vo väzení, ale hľadáme možnosti, aby niektorí väzni mohli mať príležitosť sláviť s pápežom Františkom v Bazilike sv. Petra ich vlastný Svätý rok.“
Táto perspektíva, ako ďalej informoval Mons. Fisichella, „bude realizovaná cez niektoré znamenia, ktorými sa pápež František chce symbolicky dostať na existenciálne periférie, aby osobne svedčil o blízkosti a starostlivosti o chudobných, trpiacich, marginalizovaných a tých, ktorí potrebujú znamenie nehy.“ „Tieto momenty budú mať symbolickú hodnotu, ale budeme žiadať biskupov a kňazov v diecézach o rovnaké znamenie v spoločenstve s pápežom, aby každý mohol zažiť konkrétne znamenie milosrdenstva a blízkosť Cirkvi.“

Kalendár slávení v rámci Svätého roku milosrdenstva zahŕňa podujatia, ktoré predpokladajú veľkú účasť ľudí. Prvou udalosťou bude púť od 19. do 21. januára 2016, aby bolo zrejmé, že Svätý rok je skutočná púť a ako taký by mal byť prežívaný. Pútnikom sa odporúča, aby vykonali úsek púte pešo, a tak sa pripravili na prejdenie Svätou bránou v duchu viery a nábožnosti.

Ďalšia udalosť sa bude týkať tých veriacich, ktorí majú osobitným spôsobom účasť na skúsenosti milosrdenstva. Preto sa 3. apríla uskutoční slávenie pre hnutia, združenia a rehoľné inštitúty, ktoré žijú spiritualitu milosrdenstva.

Mladým birmovancom bude vyhradená nedeľa 24. apríla, mládeži rozličných vekových kategórií budú venované Svetové dni mládeže v júli v Krakove.

Diakoni, osobitne povolaní k službe kresťanskému spoločenstvu cez skutky milosrdenstva, budú sláviť jubileum 29. mája.

Následne 3. júna pri príležitosti 160. výročia sviatku Najsvätejšieho Srdca Ježišovho sa bude sláviť jubileum kňazov.

Mimoriadnym dňom pre chorých, pre osoby so zdravotným postihnutím a tých, ktorí sa o nich starajú, bude v rámci Roku milosrdenstva 12. jún.

Charitatívnym dobrovoľníkom bude venované osobitné stretnutie 4. septembra.

Nedeľa 25. septembra bude vyhradená pre katechétov, ktorí skrze svoj záväzok odovzdávania viery podporujú život kresťanských komunít v našich farnostiach.

Svetu mariánskej spirituality bude patriť 9. október ako slávenie Matky milosrdenstva.

V programe udalostí Roku milosrdenstva sa počíta aj s osobitným slávením spolu s väzňami, a to 6. novembra.

Pre pútnikov, ktorí prídu do Ríma v rámci jubilea, budú k dispozícii niektoré kostoly v historickom centre, a to najmä na chvíle modlitby a prípravy na prechod Svätou bránou.

Na dnešnej tlačovej konferencii bolo novinárom predstavené aj logo a motto Svätého roku milosrdenstva. Motto „Milosrdní ako Otec“ (prevzaté z Lukášovho evanjelia, 6,36) nabáda žiť milosrdenstvo podľa príkladu Otca, ktorý žiada nie odsúdiť, ale odpustiť a preukazovať lásku a odpustenie bez miery (porov. Lk 6,37-38). Logo – dielo jezuitského pátra Marka I. Rupnika – je akoby malou teologickou sumou na tému milosrdenstva. Predstavuje Syna, ktorý má na svojich pleciach namiesto stratenej ovce strateného človeka. Ide tu o personifikáciu, pripomínajúcu obraz veľmi drahý prvotnej cirkvi, pretože poukazuje na Kristovu lásku, ktorá završuje tajomstvo jeho vtelenia a vykúpenia.

Všetky informácie sú prístupné na internetovej stránke venovanej Roku milosrdenstva www.iubilaeummisericordiae.va alebo jednoducho www.im.va.