Galéria


Nová dlažba na chóre

Drahí farníci a ctitelia Božieho milosrdentva.

Práce pokládky novej dlažby na chóre vo Svätyni Božieho milosrdenstva sú ukončené.
Chceme vás touto cestou poprosiť o milodar, ktorý môžeme posielať na účet Svätyne:
IBAN: SK17 5600 0000 0075 1302 1001
– do správy pre prijímateľa prosím uveďte „dlazba chor“.

Pán Boh zaplať.